Publikacje

Programy

analogie_makro1.xls – skoroszyt służy wyznaczeniu prognoz metodą analogii przestrzenno-czasowych.
analogie_makro2.xls – skoroszyt służy wyznaczeniu miar podobieństwa według formuły zaproponowanej w pracy Cieślak M., Jasiński R. (1979). Miara podobieństwa funkcji. Przegląd Statystyczny, r. XXVI – zeszyt 3/4.
Generowanie zmiennych na podstawie macierzy korelacji – Aplikacja w shiny do generowania zmiennych skorelowanych w zadany sposób. Wykorzystano metodę opisaną w pracy Gnitecka R., 1999, O pewnej procedurze generowania danych, którym odpowiada wcześniej zadana macierz korelacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 811, 178-187.

Czasopisma i książki

Szanduła J., 2000, Długoterminowa prognoza gęstości telefonicznej w Polsce, 21. międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki, Zarządzanie i marketing, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra, 189 – 194.
Szanduła J., 2001, Zastosowanie algorytmu Beale’a do budowy prognoz analogowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 919, 255 – 262.
Szanduła J., 2002, Metody analogowe w prognozowaniu społeczno-gospodarczym, Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
Szanduła J., 2002, Podobieństwo zmiennych w prognozowaniu metodą analogii przestrzenno-czasowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, 64 – 73.
Szanduła J., 2003, Prognozowanie płodności kobiet metodą analogii przestrzenno-czasowych na przykładzie legniczanek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1001, 323 – 329.
Szanduła J., 2005, Modele szeregów czasowych II [w:] Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak, Wydanie czwarte zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw, 100 – 138.
Szanduła J., 2006, Prognozowanie szeregów czasowych z nieregularnymi wahaniami okresowymi metodą najmniejszego sympleksu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1112, 112 – 122.
Szanduła J., 2007, Optymalizacja wag w modelu średniej ruchomej ważonej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1151, 64 – 76.
Szanduła J., 2007, Próba określenia sposobu oceny dopuszczalności prognoz wyznaczanych metodą najmniejszego sympleksu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1189, 224 – 233.
Szanduła J., 2007, The comparison of forecast errors of GARCH models and the m smallest k-simplexes method of selected types of time series [w:] CMS'07 Computer Methods and Systems, VI konferencja metody i systemy komputerowe, Oprogramowanie Naukowo Techniczne, Kraków, 355 – 360.
Szanduła J., Poradowska K., 2007, Propozycja sposobu oceny dopuszczalności prognoz sporządzanych metodą m najmniejszych k-sympleksów, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 681 – 693.
Szanduła J., 2008, Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w powiecie złotoryjskim w świetle badań ankietowych [w:] Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego, 87 – 108.
Szanduła J., 2008, Forecasting time series with irregular cycles. The comparison of selected methods [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Wrocław, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, 77 – 86.
Szanduła J., 2009, Diagnozowanie i prognozowanie długości cykli nieregularnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 38, 60 – 71.
Szanduła J., 2009, Prognozowanie szeregów czasowych metodą m najmniejszych k-sympleksów [w:] Zastosowania Ekonometrii, red. Barczak A.S., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 163 – 176.
Szanduła J., 2010, Analiza odchyleń średniego kursu dziennego od kursów notowanych w interwałach półgodzinnych spółek z indeksu WIG20, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103, 208 – 217.
Szanduła J., 2010, Badanie odchyleń wybranych typów kursów od średniego kursu dziennego spółek z indeksu WIG20, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2010, Finanse w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, 167 – 172.
Szanduła J., 2010, The Possibility of Using the m Smallest k-Simplexes Method for Forecasting Long and Intermediate Memory Time Series [in:] Financial Markets. Principles of Modelling Forecasting and Decision Making, ed. Milo, Szafrański, Wdowiński, FindEcon Monograph Series. Advances in Financial Market Analysis 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 171 – 184.
Szanduła J., 2011, Pozycjonowanie i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na tle konkurencji przy użyciu wielowymiarowej analizy porównawczej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/2011, 333 – 346.
Szanduła J., 2011, Wyszukiwanie formacji w kursach giełdowych przy użyciu metod klasyfikacji danych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 185, 82 – 93.
Szanduła J., Szpulak A., 2011, The application of the multivariate comparative analysis to a company's financial performance evaluation and benchmark forecasting, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 196, Ekonometria 32/2011, 92 – 110.
Szanduła J., 2012, Badanie wahań cyklicznych w kursach wybranych spółek giełdowych z wykorzystaniem analizy przeskalowanego zakresu [w:] Modele i prognozy w ekonomii i finansach. Red. Jakimowicz Aleksander. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.ss. 69 - 80.
Szanduła J., 2014, Uwagi do unitaryzacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym, „Przegląd Statystyczny”, tom 61, zeszyt 2, 2014 ss. 147-168.
Szanduła J., 2014, Forecasting Changes in Stock Prices on the Basis of Patterns Identified with the Use of Data Classification Methods, “Folia Oeconomica Stetinensia”, Volume 14, Issue 1, Pages 7–21, ISSN (Online) 1898-0198. DOI: 10.2478/foli-2014-0101 .